Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Firma Profili

2009 yýlýnda kurulan Dört Mevsim Halý Yýkama yýllarýn getirmiþ olduðu bilgi birikimi ve altyapý sayesinde kýsa sürede büyük baþarýya ulaþmýþtýr.


Kalite Odaklý: Yýkadýðýmýz halýlarda ve verdiðimiz her hizmette kaliteyi önemsiyoruz. Sürekli iyileþme ve geliþme en büyük mottomuz.

Müþteri Odaklý:  Müþterilerimiz bizim iþ ortaklarýmýz anlayýþýyla yola çýkan Dört Mevsim Halý Yýkama Bu hedef doðrultusunda kalite standartlarýný bozmadan, deðiþen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurarak her geçen gün müþterilerine daha kaliteli hizmet vermektedir.

Ýnsan Odaklý: Birlikte çalýþtýðýmýz ekip arkadaþlarýmýz, tedarikçilerimiz, bizi tercih eden müþterilerimiz hepsine karþý bir sorumluluðumuz var. Tüm politikalarýmýzý bu çerçevede belirliyoruz.

Yenilikçi: Yenilikçi olmak ve sürekli deðiþim, iþimizin her alanýnda önemli. sürekli yeni fikirler üretmek, müþterilerimize farklýlýklar sunmak temel iþ anlayýþlarýmýzdan.


 
Bizden Haberler
18-04-2013
Web Sitemiz Güncellendi devamı...


09-02-2016
halı yıkama sektöründeki 8. yılımız devamı...


18-04-2013
KOLTUK YIKAMA devamı...Suyunu boşa harcama

Telefon numaramız

Döviz Kurları
Kahramanmaraş web tasarımı